Órgano de admisión

Estrutura e funcionamento

O órgano de admisión será a Comisión Académica do Máster (en adiante CAM), formada pola presidenta (que será a coordinadora da CAM), o secretario e 3 vogais con docencia no máster.

O órgano de admisión funciona colexiadamente. Todos os membros teñen voz e voto e as súas decisións adoptaranse por maioría simple en forma de acordos. Reunirase, previa convocatoria para establecer o sistema de admisión, a selección do estudantado, e os criterios de avaliación, e para seleccionar ao estudantado para bolsas ou estadías de mobilidade noutros centros ou institucións.

Como comisión académica encárgase, ademais, da elaboración do regulamento de réxime interno da propia comisión, de vixiar o cumprimento da actividade docente e académica, de emitir os informes para o recoñecemento de competencias e de formular as demandas de recursos humanos e materiais necesarios para o bo funcionamento do máster.

 

Selección

A selección realizarase por expediente académico, dentro dos diferentes grupos:

  • Graduados/as en Educación Primaria e Educación Infantil (10 prazas)
  • Mestres especialistas en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación Infantil, Educación Primaria, Linguas Estranxeiras e Educación Musical (5 prazas)
  • Ttulados en Psicopedagoxía, Psicoloxía e Pedagoxía (4 prazas)
  • Titulados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Mestres en Educación Física (4 prazas)
  • Profesores de ensino secundario, primaria e infantil en activo e xestores de centros ou entidades dedicados á atención de persoas con discapacidade (3 prazas)
  • Estranxeiros alleos ao EEES de titulación equivalente a Psicoloxía ou Psicopedagoxía (2 prazas)
  • Persoas con discapacidade (2 prazas)

NOTA: As prazas que queden libres nun rango poderán ser ocupadas por solicitantes doutros rangos seguindo a orde anterior.

Así mesmo, teranse en conta os seguintes requisitos de Admisión e/ou Criterios de valoración de méritos:

  • Nota media do expediente académico para os titulados en Psicopedagoxía, Psicoloxía, Pedagoxía, Licenciados en Ciencias dá Actividade Física e do Deporte, Mestre especialista en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación Física, Educación Musical, Linguas Estranxeiras, Educación Infantil e Primaria. O mesmo para os estranxeiros alleos ao EEES.
  • Independentemente da titulación de acceso, anos de servizo para os profesores de ensino secundario, primaria e infantil en activo e para os xestores de centros ou entidades dedicados á atención de persoas con discapacidade.
  • Terán prioridade as solicitudes dos estudantes que soliciten matrícula a tempo completo respecto a os que a soliciten a tempo parcial.

 

Complementos formativos

Non existen complementos formativos para a admisión no máster.