O cadro de docentes do máster está composto por profesorado e persoal investigador universitario (especialista na área da educación especial) e profesionais cunha recoñecida traxectoria en distintos ámbitos das necesidades de apoio educativo.

 

Mecanismos de coordinación docente

O procedemento de coordinación docente deste título é tanto vertical como horizontal. Estrutúrase a través das figuras da Coodinadora do Máster e os Coordinadores/as de Materias, de Traballos de Fin de Máster (TFM) e do Practicum.

Para asegurarse unha adecuada coordinación docente e a avaliación continuada das materias en cada curso académico, realizaranse reunións de seguimento entre os distintos coordinadores e utilizarase un espazo común de traballo habilitado para tal fin na plataforma de teleformación (MooVi) para un intercambio fluído de información e experiencias.

Ao comezo de cada curso revisarase o calendario de actividades co fin de que non se produzan solapamentos nos contidos entre as guías docentes das distintas materias e corrixir a tendencia á sobrecarga na proposta de actividades para o estudantado, asegurándose unha distribución equilibrada de tarefas ao longo de todo o curso académico apoiada nunha programación racional das materias. Para logralo proporcionaranse con certa periodicidade datos de seguimento para manter informado o profesorado e ao decanato sobre incidencias e eventos relevantes.

Ao finalizar cada cuadrimestre e o propio curso académico celebraranse reunións destinadas a facer balance e destacar posibles problemáticas a resolver para os seguintes cuadrimestres e curso académico. Con todo iso perséguese analizar as distintas propostas de mellora, establecer criterios básicos de avaliación e organizar actividades conxuntas que afecten a máis dunha materia, por citar algúns obxectivos concretos.

En definitiva, o sistema de coordinación pretende constituírse como un elemento fundamental na introdución dos novos obxectivos e metodoloxías e, sobre todo, servirá para profundar nunha mellor coordinación entre docentes e entre estes e o centro.