Comisión académica

A Comisión Académica do Máster (CAM) é un órgano colegiado responsable da xestión e organización académica do título. Réxese por un regulamento de réxime interno aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao da Universidade de Vigo.

Cargo Responsable
Presidente/a Ángeles Conde Rodríguez
Secretario/a R. Iván Martínez Lemos
Vogal Martina Ares Ferreirós
Vogal Mar García Señorán
Vogal Salvador González González
Vogal Mª Esther Martínez Figueira

 

Coordinación do título

O procedemento de coordinación docente deste título é tanto vertical como horizontal. Estruturase a través das figuras de coodinadora do máster, coordinadores/as de módulos, materias e Traballos de Fin de Máster (TFM).

Coordinación Responsable
Coordinación académica Ángeles Conde Rodríguez
Prácticum Esther Martínez Figueira
R. Iván Martínez Lemos
Trabajo Fin de Máster Martina Ares Ferreirós

Para asegurar a adecuada coordinación docente e a avaliación continuada das materias en cada curso académico, realizaranse reunións de seguimento entre os distintos coordinadores e utilizarase un espazo común de traballo habilitado para tal fin na plataforma de teleformación (MooVi) para un intercambio fluído de información e experiencias.

Ao comezo de cada curso revisarase o calendario de actividades co fin de que non se produzan solapamentos nos contidos entre as guías docentes das distintas materias e corrixir a tendencia á sobrecarga na proposta de actividades para o alumnado, asegurándose unha distribución equilibrada de tarefas ao longo de todo o curso académico apoiada nunha programación racional das materias. Para logralo proporcionaranse con certa periodicidade datos de seguimento para manter informados os profesores e ao Decanato sobre incidencias e eventos relevantes.

Ao finalizar cada cuadrimestre e o propio curso académico celebraranse reunións destinadas a facer balance e destacar posibles problemáticas a resolver para os seguintes cuadrimestres e curso académico. Con todo iso perséguese analizar as distintas propostas de mellora, establecer criterios básicos de avaliación e organizar actividades conxuntas que afecten a máis dunha materia, por citar algúns obxectivos concretos.

En definitiva, o sistema de coordinación pretende constituírse como un elemento fundamental na introdución dos novos obxectivos e metodoloxías e, sobre todo, servirá para profundar nunha mellor coordinación entre docentes e entre estes e o centro.